s1
s2
s3
s4
s5
s6

NARVEN, TERMAL KASABA İLE YILDA 100 MİLYON LİRALIK TURİZM GELİN HEDEFLİYOR

11.11.2016

Türkiye'nin en büyük turizm yatırımlarından biri olarak Bolu'nun kalkınmasında lokomotif olma iddiası taşıyan Narven Termal Kasaba projesi, 2021 yılında Bolu ve ülke ekonomisine yılda 100 milyon lira turizm geliri sağlamayı hedefliyor. Birinci etabı tamamlanarak faaliyete açılan, Narven Termal Kasabası'mn ikinci etabının 2017 yılında hizmete girmesi planlanlamyor. Proje tamamlandığında yatınm maliyetinin toplam 250 milyon dolar olmasını ön gördüklerini açıklayan Narven Genel Müdürü Serdar Yıldız, proje bittiğinde iç turizme ağırlık vereceklerinin altını çizdi. Bolu'nun İstanbul ve Ankara'ya yakın olmasının avantajlarını değerlendirmek istediklerinin altım çizen Serdar Yıldız, proje bittiğinde haftada bin 500 aileyi tesislerinde ağırlamak istediklerinin altını çizdi. Termal turizmin yanı sıra sağlık, kongre-seminer ve kültür turizmine yönelik birçok altyapı yatırımı ile sektörün prototip kompleksi olmayı amaçlayanNarven Termal Kasaba projesi, Avrupa'dan önemli bir potansiyele ulaşmayı hedefliyor. Bolu'da kurulan Narven Termal Kasabası'mn, Türkiye'deki termal turizmin en büyük yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Serdar Yıldız; 450 bin metrekare alanda, 7 bin 200 yatak kapasitesine sahip projenin aynı zamanda sağlıklı yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Narven'de her detayın düşünüldüğünü aktaran Yıldız, termal kasabanın olanaklarım şöyle sıraladı: "Spa alanları, termal Türk hamamları, saunalar, tuz odaları, kar çeşmeleri, macera duşları, vichy terapi odaları, kneipp, buhar odfâlarij dinlenme odaları, şok duşlar, sıcak yataklar ve güzellik merkezi bulunuyor. Kompleksde ayrıca; yüzme, termal ve kaydıraklı havuzlar ile açık büfe restoranlar, pastane ve vitamin bar da bulunuyor. Aktivite alanlarında ise yetişkin oyun alanları ile çocuk oyun alanları, fitness, pilates ve masa tenisi mevcut." "Kongre turizminde Bolu'yu marka yapmak istiyoruz" 2017 yılında hizmete girmesi planlanan yeni etap yatırımının devam ettiğini söyleyen Serdar Yıldız, tüm olumsuzluklara rağmen projeye başlarken 2017 yılı için planladıkları 60 milyonliralık yatırım bütçesinden de geri adım atmayarak, ikinci etabın inşaatına da hızla devam ettiklerininbilgisini verdi. Projetamamlandığmda yatırım maliyetinin toplam250milyon dolar olmasını öngördüklerini kaydeden Yıldız, uzun vadeli hedef olarak Türkiye'nin yedi bölgesinde, yedi sağlık kasabası kurmayı planladıklarını açıkladı. Aynı zamanda projede yapımı planlanan^ bin 800 kişilik kongre merkezi ile de kongre turizminde Bolu'yu marka haline getirmek istediklerine atıfta bulunan Serdar Yıldız, ilin kongre turizmine ev sahipliği yapabilmesi için Bolu'nun havaalanına ihtiyacı olduğuna işaret etti. Bu konuda be lediyenin gerekli çalışmaları başlattığım belirten Yıldız, sürecin olumlu sonuçlanması halinde Bolu'nun turizm sektöründe küresel ölçekte bir üne sahip olacağı görüşünü paylaştı: • ¦ Narven, 'termal kasaba ile yılda 100 milyon liralık turizm gelin hedefliyor Bolu'nun İstanbul ve Ankara'ya yakın ol- Kompleksde ayrıca; yüzme, termal ve kay- . J ^ 'Jj masının avantajlarını değerlendirmek dıraklı havuzlar ile açık büfe restoranlar, M .. M istediklerinin altım çizen Serdar Yıldız, pastane ve vitamin bar da bulunuyor. Ak- m ^li« proje bittiğinde haftada bin 500 aileyi te- tivite alanlarında ise yetişkin oyun alanla- M I sislerinde ağırlamak istediklerinin altı- rı ile çocuk oyun alanları, fitness, pilates ve "JuHBB nı çizdi. Termal turizmin yanı sıra sağlık, masa tenisi mevcut." } kongre-seminer ve kültür turizmine yöne- 'j lik birçok altyapı yatırımı ile sektörün pro- "Kongre turizminde Bolu'yu ^ totipkompleksiolmayıamaçlayanNarven marka yapmak istiyoruz" _ ^^¦LgjpjFg* vMr TermalKasabaprojesi,Avrupa'danönemli 2017 yılında hizmete girmesi planlanan birpotansiyeleulaşmayıhedefliyor. yeni etap yatırımının devam ettiğini söy- ı f Bolu'da kurulan Narven Termal Kasa- leyen Serdar Yıldız, tüm olumsuzluklara } - bası'nın, Türkiye'deki termal turizmin en rağmen projeye başlarken 2017 yılı için | büyükyatınmlarından biri olduğunu kay- planladıkları60milyonliralıkyatırımbüt- ; deden Serdar Yıldız; 450 bin metrekare çesinden de geri adım atmayarak, ikinci ; :;v" ^ > alanda, 7 bin 200 yatak kapasitesine sahip etabın inşaatına da hızla devam ettikleri - projenin aym zamanda sağlıkh yaşam ala- ninbilgisini verdi. Projetamamlandığmda getirmek istediklerine atıfta bulunan Ser- nı olduğuna dikkat çekti. Narven'de her de- yatırım maliyetinin toplam250milyon do- dar Yıldız, ilin kongre turizmine ev sahipli - tayın düşünüldüğünü aktaran Yıldız, ter- lar olmasını öngördüklerini kaydeden Yıl- ği yapabilmesi için Bolu'nun havaalanına mal kasabanın olanaklarım şöyle sıraladı: diz, uzun vadeli hedef olarak Türkiye'nin ihtiyacıolduğunaişaretetti.Bukonudabe- "Spa alanları, termal Türk hamamları, sa- yedi bölgesinde, yedi sağlık kasabası kur- lediyenin gerekli çalışmaları başlattığım un al ar, tuz odaları, kar çeşmeleri, macera mayı planladıklarını açıkladı. belirten Yıldız, sürecin olumlu sonuçlan- duşları, vichy terapi odaları, kneipp, buhar Aym zamanda projede yapımı planla- ması halinde Bolu'nun turizm sektöründe odfâlarij dinlenme odaları, şok duşlar, sıcak nan.2 bin S00 kişilik kongre merkezi ile de küresel ölçekte bir üne sahip olacağı görü - yataklar ve güzellik merkezi bulunuyor, kongre turizminde Bolu'yu marka haline şünü paylaştı. , Narven, 'termal kasaba ile yılda 100 milyon liralık turizm gelin hedefliyor.

Dünya Gazetesi | 11.10.2016